Oppgaver

8. TRINN

Tema: Frihet til å velgeVis informasjon om tema

Vi tror kanskje at vi er mer fri enn vi egentlig er. Dette gjelder nok særlig de yngre. Vi lar oss påvirke av reklame, av valgene til de vi kjenner, av kjendiser og av holdningskampanjer. Men selv om vi lar oss påvirke, kan vi bli mer selvstendig av å skjønne hvordan vi blir påvirket. Dersom elever kan lære seg å identifisere hvem som påvirker dem på hvilken måte, vil de ha kommet et langt stykke på veien mot å bli mer selvstendig. Alle ønsker å være fri.

Mål for tema
 • Reflektere over frihetsbegrepet, egne verdier og identitet.
 • Kunne ta et selvstendig valg og styrke muligheten for å handle i tråd med det valget.

Samfunnsfag (SAF1-04)
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.
 • Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

KRLE (RLE01-03)
 • Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn.
 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.
 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.
Oppgave ikon

Hva er frihet?

Diskusjon med bilder
Samfunnsfag, KRLE
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Dette er meg

Skjema på elevenhet
Samfunnsfag, KRLE
Estimert tidsbruk: 10 min
Oppgave ikon

Hvem er dette?

Diskusjon med bilder
Samfunnsfag, KRLE
Estimert tidsbruk: 20 min

Tema: Fra da til nåVis informasjon om tema

Tobakksbruken i Norge har vært igjennom store forandringer. Forandringene kan spores til både endringer i lovverk og endringer i folks holdninger til tobakk. I denne leksjonen vil elevene se på hva som kan være noen av grunnene til at tobakksbruken har sunket i Norge, og hvorfor dette foreløpig gjelder røyk mer enn snus.

Mål for tema
 • Å kunne drøfte utviklingen i tobakksbruk i Norge.

Samfunnsfag (SAF1-04)
 • Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt.
 • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag.
Oppgave ikon

Tobakks­lov­givning

Diskusjon med film
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 25 min
Oppgave ikon

Hvor mange av 100?

Quiz med elevenhet
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 10 min

Tema: Men er det så farlig da?Vis informasjon om tema

Ungdomsskoleelever vet at de har hele livet foran seg. Det kan være lett å tenke at man kan begynne å snuse i dag og så heller slutte med tobakk innen det begynner å «bli farlig». Men faktum er at tobakk har negative konsekvenser fra første stund. Økonomiske, sosiale og helsemessige. Denne leksjonen inneholder oppgaver som skal gjøre elevene bevisste på at tobakksbruk alltid følges av negative konsekvenser.

Mål for tema
 • Lære at tobakk har umiddelbare negative konsekvenser, og at tobakksfrihet lønner seg.

Kompetansemål
 • Målet med temaet er å kunne gi elevene innsikt i hva tobakksbruk kan medføre for den enkelte, og vil derfor ikke være knyttet til særskilte kompetansemål, men heller ha en mer overordnet tilnærming til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.
Oppgave ikon

Konsekvens­dilemma

Diskusjon med tekster
Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Konsekvens­fleip eller -fakta

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 15 min
Oppgave ikon

Hva koster det?

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 20 min

Tema: Du bestemmerVis informasjon om tema

Ungdomsskoleelever er utsatt for press fra mange kanter. Mange har ikke lært seg verktøyene man trenger for å stå imot. Hvis man lærer seg å identifisere i hvilke situasjoner man utsettes for press, har man kommet et godt stykke på vei. Det er tross alt svært få som begynner å snuse eller røyke helt på eget initiativ.

Mål for tema
 • Lære å stå for det du mener og sette grenser.
 • Støtte andre som påvirkes negativt.

Samfunnsfag (SAF01-04)
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Norsk (NOR1-06)
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.
Oppgave ikon

Hvordan fungerer press?

Diskusjon med bilder
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Min grunn

Skjema på elevenhet
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Quiz

Quiz med elevenhet
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 20 min

Tema: Veien til måletVis informasjon om tema

Unge blir av og til beskyldt for å forvente å få alt servert. Bildet er nok mer nyansert enn kritikerne vil ha det til. Men det er uansett viktig at man lærer seg at det er en sammenheng mellom handlinger og resultater/konsekvenser. For det å være tobakksfri er også et mål man må jobbe aktivt med. Elevene må lære at når man ønsker seg noe, så er det viktig å vite hvordan man skal handle for at ønsket skal gå i oppfyllelse.

Mål for tema
 • Lære å skille mellom ønske og handling.
 • Diskutere handlingsalternativer og konsekvenser.

Samfunnsfag (SAF01-04)
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Norsk (NOR01-06)
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.
Oppgave ikon

Min drøm!

Diskusjon med bilder
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 30 min
Oppgave ikon

Enig eller uenig?

Quiz med elevenhet
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 30 min
Oppgave ikon

Spør en helse­syke­pleier

Diskusjon med tekster
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Gode råd?

Skjema på elevenhet
Samfunnsfag, Norsk
Estimert tidsbruk: 15 min
9. trinn

Tema: Forventninger og pressVis informasjon om tema

I denne leksjonen tar vi opp identitet. Når unge mennesker tar valg, er det ofte en søken etter identitet som ligger bak. Med denne leksjonen skal elevene reflektere over hva deres egne verdier er, og trene på å stå imot press som utfordrer disse verdiene. Hvis man kan motstå press er man mer fri.

Mål for tema
 • Reflektere over frihetsbegrepet, egne verdier og identitet.
 • Kunne ta et selvstendig valg og styrke muligheten for å handle i tråd med det valget.
 • Bli bevisst på press og hvordan motstå press.

KRLE (RLE1-02)
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.

Samfunnsfag (SAF01-04)
 • Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald.
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Tverrfaglig tema KRLE
I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar. Arbeidet med faget gir elevene kunnskap om menneskeverdet og hvordan dette forankres i ulike religioner og livssyn. Faget bidrar til å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse.
Tverrfaglig tema Samfunnsfag
I samfunnsfaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om at elevane skal bli bevisste på sin eigen identitet og si eiga identitetsutvikling og forstå individet som ein del av ulike fellesskap. Innsikt i korleis relasjonar og tilhøyrsle blir påverka av samhandling med andre, òg digitalt, er ein del av kompetansen i faget. Faget skal bidra til at elevane kan gjere gode livsval og handtere utfordringar knytte til seksualitet, personleg økonomi, rus, utanforskap og digital samhandling. Faget skal òg bidra til å skape forståing, respekt og toleranse for mangfald og andre sine verdiar og livsval, og gi perspektiv på kva eit godt liv kan vere. Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel og slaveri i vår tid, og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.
Oppgave ikon

Hva forventer du?

Diskusjon med bilder
KRLE, Samfunnsfag, Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Hverdags­press

Skjema på elevenhet
KRLE, Samfunnsfag, Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 30 min
Oppgave ikon

Dette er meg, igjen!

Skjema på elevenhet
KRLE, Samfunnsfag, Tverrfaglig
Estimert tidsbruk: 10 min

Tema: En industri som påvirkerVis informasjon om tema

Det finnes flere grunner til å holde seg unna tobakk enn at det går ut over en selv. Tobakksindustrien er en virksomhet de færreste ville ønsket å støtte, om de visste hvordan de opererte. Ved å bruke tobakk er man med på å støtte en industri som utøver stor negativ påvirkning på mennesker og miljø. I denne leksjonen vil elevene lære om tobakksindustrien og hva den står for.

Mål for tema
 • Lære om kynisk tobakksindustri: Markedsføring, utnytting av mennesker og natur.
 • Det finnes flere grunner til å holde seg unna tobakk enn at det går ut over en selv. Tobakksindustrien er en virksomhet de færreste ville ønsket å støtte, om de visste hvordan de opererte.

Tverrfaglig tema Naturfag
Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv.
Oppgave ikon

Virkemiddel i reklame

Diskusjon med film
Tverrfaglig, Naturfag
Estimert tidsbruk: 30 min
Oppgave ikon

Selg snus!

Praktisk oppgave
Tverrfaglig, Naturfag
Estimert tidsbruk: 45 min
Oppgave ikon

Fleip eller fakta?

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig, Naturfag
Estimert tidsbruk: 10 min

Tema: Lover og holdnings­kampanjerVis informasjon om tema

Dagens ungdomsskoleelever vokser opp i et samfunn med helt andre lover og normer rundt tobakk enn deres foresatte gjorde. Dersom elevene får større kunnskap om lovverket rundt tobakk, og begrunnelsen for lovene, kan de få større respekt for hvilket samfunnsproblem tobakk er. I denne leksjonen får elevene utforske sine egne holdninger til tobakkslovgivningen.

Mål for tema
 • Lære hvordan staten jobber for å beskytte helsen til befolkningen.
 • Lære om sammenhengen mellom moral og lovverk.

Samfunnsfag (SAF01-04)
 • Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt.
 • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag.
Oppgave ikon

Tobakks­lov­givning i Norge

Quiz med elevenhet
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 10 min
Oppgave ikon

Folket kan påvirke

Diskusjon med bilder
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Hva blir det neste?

Diskusjon med tekster
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 45 min
Oppgave ikon

Holdnings­kampanjer

Diskusjon med film
Samfunnsfag
Estimert tidsbruk: 30 min

Tema: AvhengighetVis informasjon om tema

Når man ikke har vært avhengig av et rusmiddel før, er det vanskelig å se for seg hvordan det er. Det kan til og med være vanskelig å se for seg at man kan bli avhengig selv. Denne leksjonen handler derfor om at elevene skal få en forståelse for hvordan det kan oppleves å være avhengig av et rusmiddel. Og at avhengighet i seg selv er negativt for deres livsutfoldelse, selv om man ser bort fra helseskadene ved tobakk.

Mål for tema
 • Lære om avhengighet.
 • Drøfte hvordan vi kan påvirke egen helse, og hvordan skille mellom ønsker og handlinger.

Tverrfaglig tema Naturfag (NAT1-04)
I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv.

Tverrfaglig tema Kroppsøving (KRO01-05)
I kroppsøving handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å fremje god psykisk og fysisk helse og gi elevane verktøy til å ta ansvarlege livsval. Faget skal fremje eit positivt sjølvbilete som kan gi elevane ein trygg identitet. Faget skal medverke til at elevane får kunnskap om ulike perspektiv på bevegelsesaktivitetar og helse. Elevane skal òg lære å forvalte helse som ressurs på ein måte som gagnar den enkelte, og lære å ta val som er gode for eiga og andre si helse gjennom livet.
Oppgave ikon

Avhengig?

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig, Naturfag, Kroppsøving
Estimert tidsbruk: 15 min
Oppgave ikon

Påvirkninger i kroppen

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig, Naturfag, Kroppsøving
Estimert tidsbruk: 10 min

Tema: Kunnskap er maktVis informasjon om tema

Samtidig som andelen unge som røyker har gått kraftig ned, har andelen unge som snuser eller prøver snus gått opp. Mange unge tror at snus ikke er helseskadelig. Denne leksjonen skal gi elevene et perspektiv på hvor mange ugunstige stoffer snus inneholder. Og den skal sørge for at elevene forstår at det vil ta tid før forskere vet sikkert hva som er helseeffekten av snus, slik det tok tid å bevise den negative helseeffekten av røyk. Leksjonen benyttes også til å oppsummere det elevene har lært så langt i FRI-programmet.

Mål for tema
 • Lære om helseskader ved tobakk.
 • Finne ut hvor man kan få støtte om man tenker noe er vanskelig.

Tverrfaglig tema Naturfag (NAT01-04)
I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv.

Tverrfaglig tema Kroppsøving (KRO01-05)
I kroppsøving handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å fremje god psykisk og fysisk helse og gi elevane verktøy til å ta ansvarlege livsval. Faget skal fremje eit positivt sjølvbilete som kan gi elevane ein trygg identitet. Faget skal medverke til at elevane får kunnskap om ulike perspektiv på bevegelsesaktivitetar og helse. Elevane skal òg lære å forvalte helse som ressurs på ein måte som gagnar den enkelte, og lære å ta val som er gode for eiga og andre si helse gjennom livet.
Oppgave ikon

Hva er det egentlig i snus?

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig, Naturfag, Kroppsøving
Estimert tidsbruk: 20 min
Oppgave ikon

Er du snus­fornuftig?

Quiz med elevenhet
Tverrfaglig, Naturfag, Kroppsøving
Estimert tidsbruk: 15 min
Oppgave ikon

Finn frem på nettet

Diskusjon med bilder
Tverrfaglig, Naturfag, Kroppsøving
Estimert tidsbruk: 30 min
10. trinn

Tema: Gjør en forskjell!Vis informasjon om tema

I den siste leksjonen skal elevene, basert på alt de har lært, lage en aktiv strategi for å påvirke andre.

Mål for tema
 • Lage en aktiv strategi for å påvirke andre.

Norsk (NOR1-05)
 • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.
 • Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på.
Oppgave ikon

Til fordel for folk flest

Diskusjon med tekster
Norsk
Estimert tidsbruk: 45 min
Oppgave ikon

Gjør deg synlig på skolen

Praktisk oppgave
Norsk
Estimert tidsbruk: 45 min
Oppgave ikon

Gjør deg synlig i lokal­­samfunnet

Praktisk oppgave
Norsk
Estimert tidsbruk: 45 min